Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://www.bryle-online.cz provozovaného společností BRÝLE - ONLINE s.r.o., IČO: 27986071, DIČ: CZ27986071, se sídlem Plzeň, Rokycanská 1446/104 D, PSČ 31200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20143(dále jen „prodávající“),uzavřené podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě jednotlivých dílčích kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“) uzavřených mezi prodávajícím a jinými fyzickými osobami nebo právnickými osobami jako kupujícím (dále jen „kupující“), jejichž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat objednané zboží (dále jen „zboží“) kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese https://www.bryle-online.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
  2. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy jak mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícím vystupujícím vůči prodávajícímu v postavení spotřebitele (dále také jako „kupující-spotřebitel“), tak mezi prodávajícím a kupujícím jako dvěma podnikateli (dále také jako „kupující-podnikatel“).
  3. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí občanským zákoníkem. Jedná-li se o kupujícího-spotřebitele, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
  4. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na webové stránce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující objednáním souhlasí se zněním obchodních podmínek, které jsou uvedeny na webové stránce v době uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou zveřejněny způsobem umožňujícím trvalý přístup k nim a jejich uložení na straně kupujícího, a to včetně předešlých verzí obchodních podmínek.
  6. Obchodní podmínky kupujícího jsou pro smluvní vztahy založené kupní smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy prodávající vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek kupujícího.
  7. Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách. Výslovně platí, že kupní smlouva společně s obchodními podmínkami nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru.
  8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávky zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje vztahující se k jeho osobě a objednávce zboží. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nežjeden (1) měsíc nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či výpadky hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob zajišťujících provoz internetového obchodu pro prodávajícího.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Návrh na uzavření kupní smlouvy provede kupující vyplněním svých údajů a zvolením produktu na webové stránce, a to poté, co si vybral prostřednictvím webové stránky zvolený produkt (fotografie u zvoleného produktu jsou pouze ilustrativní).
  2. Návrh na uzavření smlouvy je odeslán v momentě, kdy jsou vyplněna všechna pole objednávkového formuláře a zároveň je odsouhlasen souhlas s těmito obchodními podmínkami; Návrh je odeslán v momentě kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.
  3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky kupujícího do systému prodávajícího. Prodávající po obdržení objednávky kupujícího oznámí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky do systému prodávajícího. Potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího se považuje za potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Nedojde-li k odeslání uvedeného potvrzení, tak nedošlo k přijetí objednávky kupujícího ze strany prodávajícího a kupní smlouva nebyla uzavřena.
  4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a tyto náklady si hradí kupující sám.
  5. Prodávající je vždy oprávněn zejména v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Dodá-li prodávající větší množství věcí kupujícímu-podnikateli, než bylo ujednáno, není kupní smlouva uzavřena na přebytečné množství a kupující-podnikatel je povinen informovat prodávajícího a přebytečné množství vrátit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
  7. Uzavřením kupní smlouvy nevznikají kupujícímu žádná práva k jakémukoli používání ochranných známek, obchodních názvů, marketingových materiálů, autorských děl ani jiných práv z duševního vlastnictví prodávajícího, jeho smluvních partnerů či třetích osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodu. Uživatel si prostřednictvím webové stránky s formulářem pro objednávku vybere určité zboží či službu, u nichž je stanovena cena.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží, a to i po uzavření kupní smlouvy. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je platná cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Odmítnutí vyšší ceny ze strany kupujícího se v takovém případě považuje za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. V případě, že se kupující nevyjádří do sedmi (7) dní od odeslání oznámení o vyšší ceně zboží, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.
  3. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až sta (100)procent kupní ceny. Přiobjednání a zábrusu individuálních brýlových čoček je obvykle požadováno zaplacení zálohy ve výši osmdesát (80) procent kupní ceny. Po dodání zboží je na konečném daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. V případě, že záloha nebude uhrazena řádně a včas, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil. Zbylou část kupní ceny zaplatí kupující před dodáním zboží bankovním převodem nebo nejpozději při dodání zboží hotově nebo dobírkou. V případě neuhrazení zbylé části kupní ceny má prodávající nárok na odstoupení od smlouvy a na ponechání zálohy v celé výši.
  4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. platba v hotovosti při osobním převzetí zboží na pobočce prodávajícího;
   2. bezhotovostní platba platební bránou předem při nákupu zboží v internetovém obchodě,
   3. platba poukázkou SODEXHO, ACCOR SERVICES nebo UNIŠEKpředem při nákupu zboží v internetovém obchodě, umožňuje-li tento platební způsob internetový obchod. Platbu provedete zasláním poukázek v příslušné hodnotě spolu s identifikací objednávky na kontaktní adresu BRÝLE - ONLINE s.r.o., Palackého 143, 337 01 Rokycany.
   4. platba v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li zboží odesíláno ke kupujícímu;
   5. platba bankovním převodem předem na účet, číslo bankovního účtu: 2366200399/0800,IBAN: CZ85 0800 0000 0023 6620 0399 BIC, SWIFT: GIBACZPX, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s., variabilní symbol je číslo objednávky.
  5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním (včetně nákladů spojených s platbou, např. formou dobírky) zboží ve smluvené výši.
  6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby odpovídajícího číslu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pro platby kartou a platební bránou jsou identifikátory plátce řešeny automaticky prostřednictvím platebního systému.
  7. Pokud prodávající při platbě předem neobdrží platbu do pěti (5) dnů po vypršení splatnosti daňového dokladu - faktury, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.
  8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  9. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupní cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH.
  10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží či po doručení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej připojí ke zboží při jeho dodání.
  11. Pouze v případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle § 435 občanského zákoníku, bude kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu, a to do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení kupujícímu. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové opravené faktury.
  12. Bankovní poplatky kupujícího spojené s platbami prodávajícímu hradí kupující. Strany výslovně sjednávají, že kupující nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí kupní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.
  13. Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části kupní ceny z důvodu vad zboží nebo jiných tvrzených nároků kupujícího vůči prodávajícímu.
  14. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.
 5. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Způsob dodání zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Dobu dodání zboží určuje vždy prodávající. Lhůty uvedené na webových stránkách jsou pouze orientační, jejich nedodržením nevzniká kupujícímu právo na slevu z kupní ceny, jakoukoli sankci za pozdní dodání zboží nebo právo na náhradu škody.
  3. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
  4. Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě smlouvy a těchto obchodních podmínek nabude kupující okamžikem převzetí zboží a současně zaplacením celé kupní ceny. Do okamžiku převodu vlastnického práva je kupující povinen nezasahovat nepřiměřeným způsobem (zejm. převést do vlastnictví jiné osoby, pronajmout, zastavit či jiným způsobem právně zatížit) do vlastnického práva prodávajícího a na výzvu prodávajícího jeho vlastnické právo ochraňovat.
  5. Kupující je dle své volby způsobu dodání zboží povinen prodávajícímu uhradit také náklady na dopravu zboží a náklady spojené s platbou na dobírku. Cena dopravy a bližší informace:
   1. DOPRAVA A PLATBA

      CENA
    Nad 1000,- Kč a u akcí DOPRAVA ZDARMA ZDARMA
    Dobírka ČESKÁ POŠTA 110,- Kč
    Dobírka PPL 134,- Kč
    Platba předem doporučený balík ČESKÁ POŠTA 65,- Kč
    Platba předem doporučený balík PPL 89,- Kč
    SLOVENSKO dobírka PPL 295,- Kč
    SLOVENSKO platba předem doporučený balík PPL 250,- Kč

   2. PLATBA PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY: V případě zvolení platby při převzetí zásilky se kupující potvrzením objednávky zavazuje k převzetí dobírky a k uhrazení příslušné částky (platbu přebírá pošta nebo expresní služba). V případě ciziny je dobírka vybírána v příslušné cizí měně dle aktuálního kurzu.
   3. PLATBA PŘEDEM NA ÚČET: Zboží bude odesláno po připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud prodávající neobdrží platbu do pěti (5) dnů po vypršení splatnosti faktury, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil. Číslo účtu pro platby z České republiky i ze zahraničí je 2366200399/0800,IBAN: CZ85 0800 0000 0023 6620 0399 BIC, SWIFT: GIBACZPX, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s., variabilní symbol je číslo objednávky.
   4. PLATBA DÁRKOVOU POUKÁZKOU: Kupující má možnost platit dárkovou poukázkou, a to buď od společnosti SODEXO (FLEXIPASS, VITALPASS, DÁRKOVÝ POUKAZ) a nebo ACCOR SERVICES (COMPLIMENTS MEDICA, COMPLIMENTS MULTI, COMPLIMENTS DÁRKOVÝ TICKET), dále také poukázkami UNIŠEK a z programu BENEFITY, včetně tzv. ZAMĚSTNANECKÝCH ÚČTŮ. Platbu kupující provedete zasláním poukázek v příslušné hodnotě na kontaktní adresu prodávajícího BRÝLE - ONLINE s.r.o., Palackého 143, 337 01 Rokycany. V případě, že kupující nechce platit tímto způsobem celou částku, kontaktuje prodávajícího, který platbu upraví na více platebních metod. V případě platby ze zaměstnaneckého účtu prodávající na žádost kupujícího vystaví daňový doklad - fakturu.
   5. Pokud se kupující rozhodne vyzvednout a zaplatit zboží na některé z poboček prodávajícího, může využít také platbu kartou BENEFIT PLUS.
   6. PLATBA PAY SEC: Další možností je také použití platebního terminálu PAY SEC.
   7. PLATBA PLATEBNÍMI KARTAMI NA INTERNETU: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
   8. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska. Pro jiné státy jsou podmínky a ceny balení a dodání zboží vždy individuálně domluveny s kupujícím.
  6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího (do těchto důvodů spadá i nemožnost doručení kupujícímu) nutno zboží uschovat a doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s úschovou a opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opakované doručení bude řešeno operativně prostřednictvím elektronické pošty, telefonního čísla či jinými kontakty, které kupující zadal při vyplňování návrhu na uzavření smlouvy.
  8. Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího před doručením a ověřit si přítomnost kupujícího na adrese uvedené v objednávce. Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu.
  9. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Skutečná dostupnost bude provozovatelem potvrzena na základě poptávky kupujícího.
  10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Jsou-li zjištěny zjevné vady, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, zejména porušení obalu, je kupující povinen s přepravcem vyhotovit záznam o poškození při přepravě. Kupující je v takovémto případě oprávněn zboží nepřevzít. Zjevné vady poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je doložení záznamu o poškození zboží během přepravy podepsané přepravcem. Při dodržení těchto zásad předejde kupující případným komplikacím s vyřízením reklamace zboží poškozeného během přepravy.
  11. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.
  12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. individuálně vyrobené čočky), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. či o jiný případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě pravidelné dodávky zboží běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího:

   BRÝLE - ONLINE s.r.o.
   Adresa: BRÝLE - ONLINE s.r.o., Palackého 143, 337 01 Rokycany
   Telefon: +420 773 033 222
   E-mail: z.trnka@bryle-online.cz

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Zboží je nutné při zasílání zpět pojistit na celkovou částku uvedenou v kupní smlouvě!
  4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. Ve lhůtě pěti (5) dnů od vrácení zboží prodávajícímu je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
  6. Prodávající bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká podávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím (pro odstranění pochybností se za náklady na dodání považují také náklady spojené s platbou, zejména náklady na dobírku, které nejsou považovány za nejlevnější způsob dodání), a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem a stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  8. Do okamžiku převzetí zboží kupujícím je prodávající kdykoliv od kupní smlouvy písemně odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu kupní cenu, pokud již byla zaplacena,a to způsobem, kterým byla placena. Odstoupení od kupní smlouvy se považuje za účinné okamžikem doručení druhé straně.
  9. Vznikne-li smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, může tak tato smluvní strana učinit ve vztahu k celé smlouvě nebo pouze ve vztahu k její části. Neuvede-li smluvní strana, že odstupuje od části smlouvy, má se za to, že odstupuje od celé smlouvy.
  10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně poskytnutí záruky prodávajícím, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující-spotřebitel zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující-spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím-spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující-spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího-spotřebitele reklamované zboží, sdělil vady zboží a žádaný způsob reklamace.
  6. Uplatní-li kupující-spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
  7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady vůči kupujícímu spotřebiteli upravuje reklamační řád prodávajícího, který je součástí těchto obchodních podmínek.
 8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELI
  1. V případě, že kupující není spotřebitelem, ustanovení čl. 6.1, 6.2, 6.7 a ustanovení čl. 7.2 až 7.7. obchodních podmínek se nepoužijí.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
  2. Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, název, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa, bankovní spojení,zájmy, pohlaví, věk, informace o všech provedených objednávkách a uzavřených kupních smlouvách, údaje o požívání webu správce (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, pro statistické, analytické a marketingové účely, zejména pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správněa pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám s výjimkou prodávajícího, zpracovatele či jiných osob poskytujících kupujícímu plnění.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou do doby odvolání souhlasu ze strany kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné či elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího nebo třetích osob na zadanou elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. soubory cookie na jeho počítač. Soubory cookie jsou malé soubory sloužící kupujícímu a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání počítače kupujícího při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky prodávajícího ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookie soubory na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
 11. OCHRANA SPOTŘEBITELE
  1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát - oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   E-mail: adr@coi.cz
   Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

  2. Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy z.trnka@bryle-online.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího-spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího- spotřebitele.
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 12. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty nebo adresu bydliště či sídla uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut a úroků z prodlení, jež můžou kupujícímu vzniknout při plnění kupní smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností prodávajícího, nesmí překročit dvacet pět procent (25 %) kupní ceny bez DPH. Limitace škody sjednaná v tomto odstavci se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena (i) kupujícímu-spotřebiteli nebo jiné slabší straně, či (ii) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  5. Prodávající je oprávněn kdykoli provést změny obchodních podmínek, a to na webových stránkách. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním obchodních podmínek. Na již uzavřené smlouvy se nové znění obchodních podmínek bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany písemnou formou souhlas.
  6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná.
  7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  8. Kontaktní údaje prodávajícího:

   BRÝLE - ONLINE s.r.o.
   Adresa: BRÝLE - ONLINE s.r.o., Palackého 143, 337 01 Rokycany
   Telefon: +420 773 033 222
   E-mail: z.trnka@bryle-online.cz

V Plzni dne 22.09.2016

 

 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla uzavřena spotřebitelská smlouva nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal poslední dodávku zboží v případě dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal první dodávku zboží v případě pravidelné opakované dodávky zboží. V ostatních případech je spotřebitel povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího BRÝLE - ONLINE s.r.o., adresa pro doručování: Palackého 143, 337 01 Rokycany, tel.: +420 773 033 222, e-mail: z.trnka@bryle-online.cz,formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese prodávajícího BRÝLE - ONLINE s.r.o., adresa pro doručování: Palackého 143, 337 01 Rokycany, tel.: +420 773 033 222, e-mail: z.trnka@bryle-online.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů. Upozorňujeme, že zásilka musí být při vracení pojištěna na částku uvedenou v kupní smlouvě. Pokud toto nebude, prodávající nenese odpovědnost za ztrátu či poškození zásilky přepravcem!

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

Zde si můžete stáhnout formulář "Oznámení o odstoupení od smlouvy".